impressum - The Perfect Circle

The Perfect Circle
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

impressum

Odtlačok

Danubia Trade & Consult k.s.

Kutlíkova 17  |  851 02 Bratislava  |  Slovakia

IČO: 44 440 570 |  VAT-ID: SK2022755493  |  DIČ: 2022755493

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sr, 
Vložka č. 753/B zo dňa 18.10.2008
 
 
 

Prehlásenie o ochrane údajov


Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre webovú stránku: danubia-trade.com
V rámci tohto prehlásenia ďalej informujeme našich zákazníkov, dodávateľov a záujemcov o spra-covaní ich údajov v našej spoločnosti.

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť:
Danubia Trade & Consult, k.s.
Kutlíkova 17 85102 Bratislava
IČO: 44 440 570
email: office@danubia-trade.com

Kontaktná osoba ohľadom ochrany osobných údajov je:
Pani
Dagmar Peigerová
Danubia Trade & Consult, k.s.
Kutlíkova 17 85102 Bratislava
email: datenschutz@danubia-trade.com

Pri zisťovaní a spracovaní Vašich údajov prísne dodržiavame predpisy o ochrane osobných údajov.
V ďalšom Vám detailne objasníme, ktoré opatrenia na ochranu Vašich údajov zavádzame a ktoré údaje a za akým účelom zisťujeme.
Ako právny podklad slúži predovšetkým Zákon o ochrane údajov 2000, Zákon o ochrane údajov 2018, Nariadenie o ochrane údajov ako aj Zákon o telekomunikáciách 2003 v platnom znení. Tieto zákonné ustanovenia sú základom práva na ochranu osobných údajov.

I. Získanie a spracovanie osobných údajov – Ako prichádzame k Vašim údajom?

1. Údaje , ktoré nám poskytujete/oznamujete
V zásade nám pri používaní našej webovej stránky nemusíte priamo oznamovať žiadne osobné údaje.
Ak sa ale u nás napríklad chcete uchádzať ako dodávateľ alebo zákazník, spracúvame tie údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii a ktoré potrebujeme k plneniu zmluvy. O tom budete ale zvlášť informovaný.

2. Údaje, ktoré nám kvôli využívaniu našich služieb dávate k dispozícii/poskytujete
Okrem toho získavame niektoré údaje automaticky a z technických dôvodov práve vtedy, keď
navštívite našu webovú stránku. Pri každom prihlásení používateľa na našej webovej schránke a pri každom odhlásení sú údaje o tomto procese uložené vo forme dátového protokolu. Uložené sú tieto údaje:
- Webová stránka, z ktorej ste navolili našu stránku
- IP-adresa, ktorá Vám bola pridelená vaším poskytovateľom
- Dátum a čas prihlásenia
- Prenesený objem dát
- Názov zvolených údajov alebo stránky
- Oznam či bolo odhlásenie úspešné
- Oznam prečo bolo odhlásenie prípadne neúspešné
- Prípadne operačný systém a systém prehliadača Vášho počítača
Tieto údaje sú pre nás technicky nevyhnutné na to, aby sme Vám poskytli našu webovú stránku a tiež zabezpečili stabilitu a bezpečnosť.


II. Právny základ, doba uloženia ako aj príjemca údajov

Právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov sú predovšetkým:
- Váš súhlas (čl.6 odst.1 písm.a GDPR, čl.9 odst.1 písm.a GDPR) (napr. uchádzanie sa, architektonické
informácie, kontaktný formulár, Cookies)
- Plnenie zmluvy (čl.6 odst.1 písm.b GDPR, čl.9 odst.1 písm.b GDPR)
- Plnenie zákonných povinností (čl.6 odst.1 písm.c GDPR)
- Ochrana našich oprávnenych záujmov (čl.6 odst.1 pím.f GDPR) (napr.záruka stability a bezpečnosť webovej stránky, ochrana právnych nárokov)
- Významný verejný záujem (čl. 9 odst. 2 písm.g GDPR)
Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ je to potrebné, na dobu trvania vzájomného obchodného vzťahu a okrem toho aj na základe zákonných ustanovení o uložení a o dokumentačných povinnostiach, príp. pokiaľ existuje náš oprávnený záujem na uložení kvôli ochrane prípadných nárokov na ručenie.
V rámci Danubia Trade & Consult, k.s. obdržia Vaše údaje pracovníci, ktorí ich potrebujú k plneniu našich povinností ako aj ku ochrane oprávnených záujmov.
Vaše osobné údaje budú – ak je to potrebné k plneniu zmluvy a/alebo zákonným povinnostiam akoaj k ochrane oprávnených záujmov – ďalej poskytnuté spoločnostiam, ktoré patria do nášho koncernu.
Popri internom spracovaní vašich údajov ich obdržia aj ďalší príjemcovia, ako napr. Poskytovateľ ITslužieb, banky a externí poradcovia, pokiaľ tieto údaje potrebujú k plneniu ich súčasných úloh. Nami poverení pracovníci sa zaviazali k dodržiavaniu platných ustanovení o ochrane osobných údajov.
Pokiaľ je to potrebné bude uzatvorená zmluva o spracovaní údajov podľa čl. 28 GDPR. Bližšie informácie o našich poverených pracovníkoch a ostatných prijemcoch môžete obdržať na datenschutz@danubia-trade.com


III. Cookies

Naše webové stránky používajú takzvané Cookies. Cookies sú malé textové informácie, ktoré nám umožňujú lepšie spoznať našich užívateľov a analyzovať používanie našich webových stránok. Takto získané informácie budú prenesené na server ponúkajúceho a tam uložené. Slúžia na to, aby sme našu spoločnú internetovú prítomnosť spravili priateľskou, efektívnou ako aj bezpečnou. Cookies slúžia k meraniu častosti voľby stránky a ku všeobecnej navigácii. Nespôsobujú žiadne škody.
Niektoré Cookies zostanú na Vašom koncovom zariadení uložené dovtedy, kým ich Vy nevymažete. Umožnia nám rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve.
Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že používame Cookies. V nastavení Vášho pre-hliadača môžete používanie Cookies odmietnuť. Ako to funguje zistíte v návode od výrobcu pre-hliadača. Ak sa rozhodnete proti určitým technickým a/alebo funkčným Cookies, môže byť funkcio-nalita našej webovej stránky obmedzená.
Okrem toho naša webová stránka používa Social Media Plugin Facebook. Pri návšteve našej webovej stránky nebudú na Facebook preposlané žiadne údaje.


IV. Google Analytics

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc., 1600 Am-phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google“). Google Analytics používajú takzvané „Cookies“, textové údaje, ktoré sú uložené na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webo-vých stránok. Prostredníctvom Cookies získané informácie o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP-Adresy) sú prenesené na server od Google v USA a tam uložené. Google použije tieto infor-mácie na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, na zostavenie reportu o webových aktivitách a na ponúknutie ďalších služieb pre užívateľov spojených s používaním webových a inter-netových služieb. Google Analytics používame iba s aktívnym IP – Anonymita. To znamená, že IP-adresa užívateľa bude Googlom v rámci členských štátov EÚ alebo ostatných štátov Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore skrátená. IP-adresy prenesené prostredníctvom Google Analy-tics z Vášho prehliadača nebudú s ostatnými údajmi Googlu spojené. Inštalácii Cookies môžete za-brániť adekvátnym nastavením softvéru Vášho prehliadača; my Vás ale upozorníme na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby údaje (vrát. Vašej IP-adresy) zozbierané cez Cookies pri používaní we-bovej stránky boli ďalej spracované a to inštalovaním Browser-Plugin cez nasledujúci link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Používame Google Analytics aby sme mohli používanie našej webovej stránky analyzovať a pravi-delne vylepšovať. Bližšie informácie o podmienkach používania Google ako aj prehlásenie o ochrane údajov od Google nájdete na https://google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://policies.google.com/?hl=de.


V. Informácie pre našich klientov

Ak ste náš klient, spracúvame iba tie Vaše údaje, ktoré potrebujeme na plnenie zmluvy. Sú to nas-ledovné kategórie údajov:
- základné a kontaktné údaje
- zmluvné údaje
- zúčtovacie a platobné údaje
- prípadne výpisy z registrov ako aj
- naša korešpondencia
Okrem toho je možné, že spracujeme Vaše údaje na základe našich oprávnených záujmov (napr. ochrana právnych nárokov alebo získavanie informácií o bonite, na čo Vás ale zvlášť upozorníme) alebo na základe zákonných povinností (napr. zamedzenie praniu peňazí, zákonná povinnosť ar-chivovať doklady).
Ak nám údaje potrebné k plneniu zmluvy neposkytnete, musíme uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy spravidla odmietnuť alebo nemusíme pôvodnú zmluvu ďalej realizovať a musíme ju následne ukončiť.
Ďalší príjemcovia obdržia osobné údaje od Vás iba v prípade, keď tieto potrebujú k realizácii zmluvy, ako napr. banky k realizácii platobného styku , alebo obchodní partneri, ktorí sa taktiež podieľajú na plnení zmluvy (napr. logistika)
Ak od nás ako existujúci zákazník obdržíte newsletter, je právny podklad na sprostredkovanie našim oprávneným záujmom. Na konci každého newslettera je možnosť zrušenia jeho odoberania. Okrem toho máte v zmysle čl.21 zákona o ochrane osobných údajov právo podať hocikedy námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely takejto reklamy.


VI. Kontakt

V prípade kontaktu emailom Vami poskytnuté údaje uložime za účelom zodpovedania Vašich otázok. Takto uložené údaje vymažeme vtedy, keď ich už nebudeme potrebovať alebo obmedzíme ich spra-covanie v prípade, že bude trvať povinnost archivovania.
Odoslaním emailu na našu adresu nám udeľujete súhlas na spracovanie Vami oznámených údajov.


VII. Informácie pre našich dodávateľov

Ak ste náš dodávateľ, budeme spracovávať iba tie údaje, ktoré potrebujeme pre naplnenie zmluvy. To sú Vaše základné a kontaktné údaje, zmluvné údaje, zúčtovacie a platobné údaje, korešpon-denčné údaje, príp. výpisy z registrov.
Tretie strany obdržia Vaše údaje len vtedy, keď ich budú potrebovať ku správnemu plneniu zmluvy.
Právny predpoklad pre ich spracovanie je plnenie zmluvy ako aj prípadné plnenie zákonnej povinnosti alebo našich oprávnených záujmov (napr.ochrana právnych nárokov).
Ak nám údaje potrebné k plneniu zmluvy neposkytnete, musíme uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy spravidla odmietnuť alebo nemusíme pôvodnú zmluvu ďalej realizovať a musíme ju následne ukončiť.


VIII. Informácie pre našich uchádzačov

Ak by ste nám doručili Vaše podklady ako uchádzač, žiadame Vás, aby ste nedoručili žiadne citlivé údaje. Citlivé údaje sú napríklad Vaše vierovyznanie, Váš rodinný stav alebo iné informácie, z ktorých by sme vedeli odvodiť Váš etnický pôvod alebo zdravotný stav.
Údaje, ktoré nám poskytnete budú použité výhradne v rámci pracovného procesu v našej firme a po-tom bezodkladne vymazané.
Na vybavenie Vašich pracovných podkladov nám poskytnete súhlas, že Vaše podklady môžeme spra-covať pre účely prijímacieho konania.


IX. Súhlas a právo na odvolanie/zrušenie

Ak je k spracovaniu Vašich údajov potrebný Váš súhlas, spracujeme ich až po Vašom súhlase.
Zásadne nespracovávame žiadne údaje neplnoletých osôb a nie sme k tomu ani oprávnení.
Doručením Vášho súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli 14 rokov veku alebo predložíte súhlas Vášho právneho zástupcu.
Váš súhlas môžete hocikedy odvolať prostredníctvom emailovej adresy: office@danubia-trade.com.
V prípade odvolania súhlasu bude zákonnosť spracovania Vašich údajov na základe súhlasu po od-volanie vykonávaného spracovania údajov nedotknutá.


X. Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je našou najvyššou požiadavkou. Preto sa veľmi snažíme využiť všetky dostupné technické a organizačné bezpečnostné prostriedky, aby sme zabezpečili bezpečnosť spra-covania údajov a Vaše osobné údaje spracovali tak, aby boli ochránené pred náhodnou alebo úmy-selnou manipuláciou, stratou alebo zničením alebo pred prístupom neoprávnených tretích osôb.
Naše bezpečnostné prostriedky budú nepretržite vylepšované adekvátne k technickému pokroku.


XI. Vaše práva

Neustále máte právo na informácie, opravu, výmaz, obmedzenie, prenos, odvolanie a námietky.
Ak ste dospeli k názoru, že spracovanie Vašich údajov odporuje právu na ochranu osobných údajov alebo Vaše nároky na ochranu osobných údajov boli iným spôsobom porušené, môžete sa sťažovať na kontrolnom úrade, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk


XII. Informácie a kontakt

Ponechávate si kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli. Na požiadanie Vám radi poskytneme písomnú informáciu, či a ktoré osobné údaje sú u nás uložené. Môžete tak-tiež požiadať o výmaz Vašich údajov, pokiaľ tieto nie sú potrebné k plneniu zmluvných vzťahov medzi Vami a nami, alebo na ktoré sa nevzťahuje zákonná povinnosť ich archivovať, alebo ktoré nepotrebujeme z hľadiska ochrany prípadných nárokov na ručenie
Ohľadne svojich práv a kľudne i iných otázok a podnetov k ochrane osobných údajov sa, prosíme, obráťte na nás prostredníctvom: datenschutz@danubia-trade.com alebo napíšte na:
Danubia Trade & Consult, k.s.
Kutlíkova 17 85102 Bratislava
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü